Védjegy és domain név üközése

Jogi úton történő fellépés egy jogsértő domain névvel szemben

1. Fellépés a regisztráció előtt

A Domainregisztrációs Szabályzat szerint a .hu-s domain nevekkel szemben lehetséges fellépni a domain név végleges regisztrációja előtt is. A domain nevek a igénylés benyújtása után feltétlesen használatba kerülnek és felkerülnek a Nyilvántartó oldalán található nyilvános várólistára. A feltételes használat alatt az igénylő a domain nevet műszakilag használhatja, de a domain név végleges regisztrációjára csak abban az esetben kerül sor, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

Akinek jogos érdeke fűződik a domain név végleges regisztrációjának megakadályozásához, az igénylés ellen panaszt nyújthat be és az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő Tanácsadó Testület eljárását igényelheti. A panaszt egy regisztrátoron keresztül a igénylés meghirdetésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület eljárását nem lehet kérni és a 8 napos határidőt meghosszabítani nem lehet. A Tanácsadó Testület az eljárás végén az igénylés megfelelőségével kapcsolatban egyedi állásfoglalást hoz. Egyedi állásfoglalásában a Tanácsadó Testület abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain név az adott igénylő számára delegálható-e. Abban az esetben, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy az adott domain név az igénylő részére nem delegálható, a döntés után a domain név szabaddá válik, de ha a panasz benyújtásánál a panaszos jelzi, hogy az adott nevet igényelni kívánja, az adott domain névre a korábbi igénylés törlése napjától számított 60 napig csak a panaszos jogosult új igényt benyújtani. A Nyilvántartó honlapján az egyedi döntések teljes egészében megtekinthetők. A Tanácsadó Testület eljárása díjköteles, a Tanácsadó Testület eljárásának díja 40.000,- Ft + ÁFA/domain név, a díjat az eljárásban vesztes fél viseli.

2. Fellépés a regsztráció után

A domain név regisztrációja után kétféleképpen lehetséges a domain névvel szembeni fellépés:

- bírósági úton vagy

- Alternatív Vitarendezési Eljárás (ADR) útján.

A bírósági úton történő fellépés a legtöbb esetben védjegybitorlás jogcímén történik. Önmagában az a tény nem zárja ki a védjegybitorlás megállapítását, hogy egy védjegy későbbi, mint a támadott domain név, azonban, ha egy védjegyet kizárólag azért jegyeztetnek be, hogy egy korábban jogszerűen igényelt domain nevet jogi úton "elvegyenek", az adott esetben a védjegy rosszhiszeműség címén történő törlésére adhat alapot.

Az Alternaítv Vitarendezési Eljárásban az eljáró döntnök azt vizsgálja, hogy az adott igénylés a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatába ütközik-e.

Az Eljárási Szabályzat szerint a regisztrációs döntnök a domain név visszavonását vagy a kérelmező javára történő átruházását rendelheti el, ha a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely az eljárást kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

  • a) a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

  • b) kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Az ADR eljárás részletes szabályai és az eljárás díjáról szóló tájékozató a Alternatív Vitarendező Fórum honlapján megtekinthető.

domain névvel szembeni fellépés, domain név jogi eljárás